Jak zostać dobrym menadżerem?

Czasy, gdy rozwój menadżera był zdeterminowany systemem awansu w firmie i drogi na szczyt dawno minęły. W dzisiejszym wciąż zmieniającym się świecie, to sami menadżerowie muszą kształtować swoją ścieżkę kariery.  Wymaga to od nich opanowania sztuki samodzielnego rozwoju i nieustającego uczenia się. W dzisiejszych czasach nie tylko wiedza decyduje o sukcesie menadżera, ale to jak szybko będzie w stanie się uczyć, a także to czy umie on odróżnić właściwą i potrzebną wiedzę od całego mnóstwa nieprzydatnych informacji. Według Marka Davida Nevinsa i Stephena Stumpfa (autorów książki  21st Century Leadership), współcześni menadżerowie wygrywają dzięki elastyczności łatwego komunikowania się z ludźmi oraz znajomości najnowszej technologii. We współczesnym świecie menadżerowie muszą opanować umiejętność przystosowania się do nieustających zmian. Aby więc ich kariera była dla nich źródłem satysfakcji, sami muszą zadbać o poszerzanie wiedzy umiejętności i kompetencji.

Zarządzanie bez wątpienia wymaga wielu talentów, a menadżer kształtuje je przez całe swoje życie. Bardzo ważnymi są kompetencje techniczne, budowanie strategii, a także kompetencje międzyludzkie. Podobnie ważnym jest dla menadżera również analizowanie własnej osoby. Poznawanie własnych słabych i mocnych stron, rozmaitych ograniczeń, sposobem radzenie sobie ze stresem i umiejętność dokonywania zmian, to kluczowe cechy menadżera. Według Warrena Bennisa, amerykańskiego psychologa i badacza problematyki przywództwa, kluczowym jest umiejętność autorefleksji w procesie uczenia się z doświadczeń. Niezwykle istotne jest dla każdego menadżera postawienie sobie właściwych pytań we właściwym momencie i pełną ich analizę. Pytaniami takimi mogą być: Dlaczego to się stało? Co to dla mnie oznacza? Jak to na mnie wpłynęło?

Dla odpowiedniego rozwoju menadżera niezbędna jest również relacja z pracownikami, innymi menedżerami, dyrektorami i naczelnym kierownictwem. Linda Hill z Harvard Business School uważa, że skutecznym narzędziem jest budowanie relacji z różnymi osobami, które mogą pełnić rolę doradcy, mentora, czy opiekuna. Są to osoby, które mogą menadżerowi niższego szczebla przekazywać informację zwrotną na temat jego działań, również krytyczną. Ważne jest, aby umieć tę informację przeanalizować i wyciągać z nich naukę dla siebie. Wciąż najlepszym źródłem wiedzy dla menadżerów jest ich codzienna praca. Obserwacja, realizowanie zadań zarządczych, wszelkie trudne doświadczenia odgrywają ogromną rolę, im bardziej są one zróżnicowane, tym bogatszą lekcje można z niej wyciągnąć.

John Kotter z Harvard Business School twierdzi, że osoby, które osiągają najwyższe stanowiska mają w sobie umiejętności przywódcze i zarządcze. Według Kotlera zarządzanie to nic innego jak umiejętność radzenia sobie z kompleksowością, czyli organizacją pracy w firmie o złożonej strukturze, natomiast przywództwo powoduje, że radzimy sobie w obliczu nieustannych zmian. Wymienia on trzy najważniejsze kompetencje dobrego menadżera. Jest to wytyczanie kierunku rozwoju, czyli wizji rozwoju firmy i strategii realizacji założonych celów. Planowanie pozwala menadżerowi jednoczenie ludzi wokół celu, jakim jest wdrożenie strategii. A do skutecznej realizacji zaplanowanej wizji jest potrzebna dobra komunikacja z innymi menadżerami i osobami uczestniczącymi w projekcie, empatia i umiejętność przekazywania ludziom część kompetencji i kontroli nad projektem.

Robert Kaplan wskazuje na pewną prawidłowość samokształcenia się menadżerów. Większość liderów w początkowym okresie swojej kariery może liczyć na wiele wskazówek i silne wsparcie swoich opiekunów i mentorów. Decyzje takiego menadżera są monitorowane i w razie, czego otrzymuje on feedback na temat nietrafionych decyzji. Jednak w miarę pokonywania kolejnych szczebli kariery, krąg doradców z pożytecznymi uwagami się kurczy, aż w końcu zostajesz już sam. Robert Kaplan przekonuje, że na tym etapie rozwoju stymulowanie własnego rozwoju polega na udzielaniu sobie uczciwej odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zarządzania i przywództwa. Analiza taka przeprowadzana co 3 – 6 miesięcy pozwoli na skuteczną ocenę własnego postepowania i dostrzeżenie potrzeby zmian. Tematy do analizy dla menadżera: to wizja i priorytety, gospodarowanie czasem własnym, informacje zwrotne, planowanie sukcesji, ocena i harmonizacja, przywództwo w warunkach stresu, bycie wiernym sobie.